مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مرکز آموزشی - درمانی امام خمینی (ره)

مرکز آموزشی، درمانی بوعلی

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مرکز آموزشی درمانی علوی