مرکز درمانی تحت پوشش بنیاد امور بیماری های خاص

مرکز پزشکی خاص شرق