گواهی نامه ها و اعتبارنامه های رایاوران

img

گواهی سپاس سال 95-96

img

گواهی ارزیابی عملکرد سال 95

img

پروانه بهره برداری

img

گواهی شورای عالی انفورماتیک ایران

img
img

گواهی انجمن انفورماتیک ایران

img

گواهی رتبه بندی احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

img