مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی امام رضا (ع )

مرکز آموزشی، درمانی چشم پزشکی علوی تبریز

مرکز آموزشی ، درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق شهید مدنی