مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فارس

مرکز آموزشی درمانی نمازی