مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی همدان

بیمارستان فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان