مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

مرکز آموزشی درمانی اکبرآبادی

مرکز آموزشی درمانی امام سجاد شهریار

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)

مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) رباط کریم

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران

مرکز آموزشی درمانی شفایحیاییان

مرکز آموزشی درمانی شهدای یافت آباد

مرکز آموزشی درمانی شهید فهمیده

مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

مرکز آموزشی درمانی پژوهشی تخصصی قلب و عروق شهید رجایی

مرکز آموزشی درمانی تخصصی کودکان حضرت علی اصغر(ع)

مرکز آموزشی درمانی لولاگر

مرکز آموزشی درمانی تخصصی سوختگی شهید مطهری

مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر