مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) کرمانشاه

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول (ص) جوانرود