مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی

مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین(ع)

مرکز آموزشی درمانی آیت الله خوانساری