مراکز درمانی تحت پوشش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

بیمارستان امام سجاد (ع)

بیمارستان ثامن مشهد

بیمارستان الغدیر تبریز

بیمارستان الغدیر تبریز

بیمارستان فاطمه الزهرا (س) اهواز

بیمارستان ایران شیراز

بیمارستان امام علی (ع) زنجان