مراکز درمانی تحت شرکت نفت ایران

بیمارستان صنعت نفت خارگ

بیمارستان صنعت نفت آغاجاری

بیمارستان توحید جم بوشهر

بیمارستان صنعت نفت گچساران

بیمارستان صنعت نفت مسجدسلیمان

بیمارستان صنعت نفت تهران