مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قزوین

بیمارستان امیرالمومنین بوئین زهرا