مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

بیمارستان محمد واسعی