مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل

بیمارستان امام خمینی (ره)

بیمارستان امیرالمومنین (ع)

بیمارستان سیدالشهدا(ع) زهک

بیمارستان شهدای هیرمند