مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

بیمارستان امام علی (ع) چابهار

بیمارستان چشم پزشکی الزهرا زاهدان

بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع)