برخی از ویژگی های سیستم جامع بیمارستانی رایاوران

مدیریت بخش

مدیریت منابع

مدیریت اطلاعات پرسنلی و زمان بندی

مدیریت تخت ها

مدیریت تغذیه بیمارستان

مدیریت اطلاعات بیماران سرپایی

مدیریت داروخانه

مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی

مدیریت اطلاعات رادیولوژی

مدیریت اطلاعات مدارک پزشکی

مدیریت اطلاعات مالی و حسابداری

مدیریت اطلاعات ترخیص